Gram

Lokalhistorisk Arkiv

Om arkivet

Den Hollandske lade.

gram, lade

Historien om arkivets logo

 

Uglerne, der sidder i gavlene i den store lade (se billede ovenfor), der ligger over for Gramgård, har stået model til det logo, som Lokalhistorisk Arkiv for Gram og omegn har valgt fremover skal være deres logo på brevpapir, sedler og lignende. Hullerne, som uglerne smykker, er almindelige i de danske herregårdslader, formentlig for at udlufte de store loftsrum og dermed skabe et relativt tørt indeklima i laden som helhed. Det er typisk, at man omkring århundredskiftet udsmykkede den slags praktiske foranstaltninger, men det er efter arkitekt ved Arkitektskolen i København Hans Henrik Engqvist´s mening ret enestående, at man har valgt at udforme hullerne som en ugle.

Uglemotivet er formentligt kommet af, at tilsvarende huller i de nordtyske "Dielegårde" ofte blev kaldt aulenloch. Muligvis ligger der også en skjult symbolik i det, at man har valgt uglen. Da ugler jo som bekendt jager og fortærer mange mus, kunne man forledes til at tro, at figurerne er sat som en slags skræmmebilleder for at jage musene væk fra kornet.

At uglen nu bliver brugt som logo for Lokalhistorisk Arkiv kunne dels symbolisere den værdifulde og skrøbelige viden, som arkivet er med til at bevare til fælles bedste og dels skræmme det utøj væk, som af og til truer med at fortære eller ødelægge arkivalierne.

Samlingen består blandt andet af

 

Person - og slægtsarkiver. Kan indeholde erindringer, breve, pas, dagbøger, div. attester, ejendomspapirer, og andre personlige papirer.

 

Foreningsarkiver. Indeholder forhandlingsprotokoller, medlemslister, regnskaber, korrespondance o.s.v.

 

Erhvervsarkiver. Indeholder materiale fra både små og store virksomheder lige fra næringsbreve, breve, budgetter og regnskaber til salgs - og reklame materiale.

 

Krige. Arkivet har samlinger både fra 1. og 2. verdenskrig.

 

Gram Slot og Gods. Arkivet har en del gamle breve og dokumenter fra godskontoret, de tilknyttede forpagtergårde og godsets virksomheder.

 

By og land. Arkivet har materiale fra afvandingsprojekter, geologiske udgravninger, vejanlæg, udstykninger og fra div. områder fra byen og de omkringliggende landsbyer.

 

Institutioner. Herunder er samlet mange arkivalier  fra kirke, skoler, børneinstitutioner, plejehjem og andre kommunale institutioner.

 

Kort og tegninger. Arkivet råder over mange forskellige kort fra Gram og omegn, vejforlægninger, udstykninger, markkort og ændringer både i byen og på landet. Endvidere en stor samling af bygningstegninger både fra det kommunale byggeri og det private.

 

Billedarkivet. Uden tvivl er billedarkivet det største, når det gælder antal stk. Arkivet har ingen oversigt over, hvor mange tusinde billeder, det drejer sig om, men et skøn vil være omkring 10.000 stk.

 

Sekvenser. Arkivets samling af dias, smalfilm, videobånd, kassettebånd, båndoptagelser og nyere ting som disketter, cd og dvd omfatter ligeledes en relativ stor samling.

 

Aviser. Avissamlinger er begrænset, dog råder arkivet over en emneregistreret samling af avisudklip.

 

Bøger. Arkivet har en mindre bogsamling af historiske bøger, lokalhistorisk litteratur fra vores landsdel og af lokale forfattere.

 

Fotografier. Et af de områder, der har størst interesse for befolkningen, er uden tvivl billeder. Her råder arkivet over mange billeder fra vores by og de omkringliggende landsbyer Kastrup, Tiset, Enderupskov, Gelsbro, Fole og Vester Lindet. Ikke blot foto af gadebilleder, gamle gårde og huse, men også af de mennesker, som arbejdede her og havde deres dagligdag. Slottet og kirken har altid været i fotografernes søgelys, og af dem ligger der mange billeder. Men også af personer, skolebilleder, konfirmationsbilleder og af alle de igennem årene valgte sogne-og byrådsmedlemmer. Et stort område er især foreninger og ikke mindst spejderne, sporten og i særdeleshed fodboldbilleder.

 

I arkivets stuer. Her har vi ca. et halvt hundrede vægophængte gamle billeder fra sygehusets historie, og kirken, posthuset, teglværket, savværket, tæppefabrikken, kroerne, slot og gods. En del af byens huse og ligeledes fra landsbyerne.

 

Arkivet er jo ikke noget museum. Og må ikke være det, det lærer man på landsarkivet, men vi har nu alligevel små ting fra vores by og omegn, som er samlet i tidens løb, bla. dele fra det nedstyrtede engelske bombefly over Jenning under besættelsen. Vi opbevarer det gamle trofæskab fra Ringriderforeningen og et skab med gl. danske porcelænsting fra Tiset. Et virkeligt klenodie er et gammelt dannebrogsflag fra før 1864, som har været flag på præstegården i Gram og blev hejst i Kastrup på afstemningsdagen den 10 feb. 1920. Arkivet har flere gamle foreningsfaner og et par nationaldragter. Fra Kastrup skole har vi modtaget et par gamle gulvbrædder, som blev taget op i forbindelse med en renovering, og bag på stod der skrevet med en tømrerblyant: Dette gulv blev lagt den 9. september 1910, skolen er bygget samme år. Tømrerne Mathias P. Høegh, Tirslund, og Magnus Bekke, Hyrup, Toftlund, har lagt gulvet. ” Sønderjylland er for tiden under Tysk herredømme, men folket er Dansk med liv og sjæl”.

 

Våndtårnet 1928 gram arkiv
Gram Slots vandmølle gram arkiv

Gram Slots Vandmølle omkring år 1900.

Vandtårnets rejsegilde 1928.

I arkivet kan man finde svar på mange ting om lokalsamfundets kultur og historie.

 

Om personer. Det er ofte slægtsforskere, der søger slægts-og personoplysninger på arkivet. Kilder til det kan være personarkiv og avisudklip udover billedarkivet.

 

Om begivenheder. Lokale begivenheder som byfester, pinsmærken, ringridning, sports-begivenheder, teaterforestillinger og varemesser. Som regel vil sådanne begivenheder kunne findes i avisudklip, i foreningsarkivet og i billedarkivet. Forbereder man f.eks. et jubilæum af en eller anden art, kan oplysningerne ofte søges her.

 

Om steder. Vil man som tilflytter vide noget om det hus, man har købt, kan der være chancer for at hente oplysninger i arkivet. Skøder og pantebreve fortæller om tidligere ejere, og forsikringspolicer og ikke mindst foto kan fortælle om husets tidligere udseende.

 

Arkivets dækningsområde er det gamle Gram Kirkesogn. Gram by, Kastrup, Tiset, Enderupskov og Vester Lindet. Lokalhistorisk Arkiv for Gram og omegn er medlem af Arkivsamvirket i Haderslev Kommune. Samvirket tæller 16 arkiver fordelt over hele kommunen, der ledes af arkivleder Bent Vedsted Rønne. Arkivet har adr. på Kløvervej 86B Haderslev.

 

Vi samler til stadighed ind. Samlingen er bygget op af de indleveringer, arkivet har modtaget siden den spæde start i midten af 1980'erne, og indsamlingsarbejdet hører aldrig op. Det, der indsamles nu, er fremtidens historie. Alt hvad der i nutiden bringer ny viden om lokalsamfundet er af interesse. Når et levned er slut, en virksomhed lukker eller en forening ikke er mere, vil det være en god ide at lade det lokale arkiv opbevare fortidens arkivalier og billeder.

 

Vi låner gerne materiale. Ønsker man ikke at afgive ejendomsretten til materialet, kan det deponeres på arkivet. Vi låner også meget gerne ting til kopiering og scanning af billeder.

 

Hvad sker der med indleveringerne? Materialet ordnes og registreres, pakkes i godkendte læg og æsker, så materialet ligger godt beskyttet. Alt materiale bliver herefter registreret på det landsdækkende Arkibas registrering, hvor alle danske arkiver registrerer deres arkivalier. Arkibasregistreringen betyder ikke, at alle og enhver har adgang til dine afleveringer, det bestemmer du selv. Efter aftale kan det indleverede klausuleres for en aftalt årrække, således at det først bliver tilgængeligt om f.eks. 50 eller 70 år. Arkibas registret vil på et tidspunkt blive åbent på nettet, således kan alle se, hvad de forskellige arkiver ligger inde med, men intet kan downloades, man skal henvende sig i det pågældende arkiv for at se arkivalierne på læsestuen. Det er ligeledes ikke lovligt at låne arkivalier med hjem, intet må forlade arkivet. Man kan naturligvis bede om kopier og fotografere eller scanne dokumenter og billeder. Der betales et lille beløb for kopier, men såfremt arkivalier og billedkopier skal bruges kommercielt, beregner arkivet en pris. Ligeledes bliver der skrevet en aftale om evt. forbehold for ejendomsretten og ophavsretten. Ved aflevering af materialet til arkivet udfærdiges et skriftligt aftalesæt (modtagererklæring) hvoraf det tydeligt fremgår hvilke aftaler, der er truffet omkring aflevering, hvor både Arkivleder og afleverer har skrevet under.

 

Personale. Arkivet beskæftiger 15-20 frivillige medarbejdere, der ledes af arkivlederen, som er uddannet ved SLA (Sammenslutning af Lokalarkiver). Arkivet arbejder hver tirsdag i efterår og vinter. Derfor kan man trygt aflevere materialet i arkivet. Alle arkivalier modtages, registreres og arkiveres efter Arkivsammen-slutningens retningslinjer, således at alt materiale pakkes omhyggeligt og opbevares sikkert, ligeledes vil den nøjagtige registrering altid kunne finde dine arkivalier frem igen.

Gramby under 1. verdenskrig gram arkiv

Billedet viser Gramby under første verdenskrig hvor der var bom over vejen og vagter for at komme ind i byen.

Alle rettigheder forbeholdes. Gram Arkiv - Slotsvej 9, 6510 Gram

Made

by